Website : http://www.uitnodiging.nl
Veelgestelde vragen

Speciale leeftijden van 1 tot 80 jaar. Bekijk onze Jubileumkaarten.
Wij versturen de kaarten voor je op de gewenste datum !!!

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite, www.uitnodiging.nl. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken en/of gebruik te maken van de door deze internetsite aangeboden dienstverlening, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Uitnodiging.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie en/of dienstverlening ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 

Misbruik

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, de algemene voorwaarden of deze overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Uitnodiging.nl.

Het is niet toegestaan de internetsite zodanig te gebruiken dat het functioneren van de internetsite wordt be´nvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software, andere gebruikers of het gebruik door anderen wordt verhinderd.

Dienstverlening

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Uitnodiging.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van een kaart met onjuiste gegevens, op een onjuiste datum of onjuist adres.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie en dienstverlening kunnen geen rechten worden ontleend. Uitnodiging.nl kan niet garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Uitnodiging.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite en de daarop/daardoor verstrekte informatie en dienstverlening. Uitnodiging.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door Uitnodiging.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de internetsite van Uitnodiging.nl.

Uitnodigng.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze internetsite.

Beveiliging

Om risicoĺs van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft Uitnodiging.nl de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar Uitnodiging.nl kan ter zake geen garantie geven.

Copyright & intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie en dienstverlening op deze internetsite te raadplegen en te gebruiken voor enkel persoonlijk gebruik overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van de informatie en gegevens (tekst, geluid, beeld, software, e.d.) op welke wijze dan ook, is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie en gegevens kunt u contact opnemen met de beheerder van de internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De Disclaimer en op de internetsite vermelde informatie kunnen door Uitnodigng.nl te allen tijde worden gewijzigd.

De Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2009.